Skip to content

Algemeen
Met de volgende algemene spelregels kunnen we Redlips.nl voor iedereen gratis, snel & kwalitatief houden.

Lees deze algemene voorwaarden door voordat u gebruik maakt van Redlips.nl. Door gebruik te maken van de diensten van Redlips.nl accepteert u de voorwaarden. U dient geen gebruik te maken van Redlips.nl als u de algemene voorwaarden niet accepteert. Redlips.nl houdt zich het recht deze algemene voorwaarden aan te passen.

Artikel 1 Inhoud van de website
Redlips.nl heeft de inhoud van deze site met zorg samengesteld. Echter, alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden diensten is afkomstig van derden (adverteerders/schrijvers). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van informatie. Redlips.nl draagt voor de inhoud van de geplaatste verhalen geen enkele verantwoordelijkheid. De verhalen mogen geen verwijzingen bevatten naar personen onder de 18 jaar en we treden ook op tegen racisme, hou het leuk en spannend!

 

Artikel 4 Privacy verklaring / Cookies
Om Redlips.nl goed te kunnen laten functioneren verzamelt de website informatie onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan Redlips.nl onderdelen van de site en afstemmen op de wensen van gebruikers. Vanwege het gebruik van cookies wordt het gebruiksgemak van Redlips.nl verhoogd. Redlips.nl respecteert ieders privacy en zal gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor het verbeteren van de service aan de gebruiker van Redlips.nl. Gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Redlips.nl levert indien juridisch noodzakelijk wel informatie aan officieel erkende juridische handhavers van het Nederlandse recht systeem. U stemt Redlips.nl toe uw gegevens te verstrekken aan juridische handhavers indien hiertoe naar het oordeel van Redlips.nl rede toe is. Redlips.nl verwijst naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banners of advertenties). Indien u gebruik maakt van de diensten van websites van derden, dan valt u onder de privacyregels van deze dienstverlener. Redlips.nl heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en hier gaat u mee akkoord.

Artikel 2 Eigendomsrechten en copyright
De (intellectuele) eigendoms-rechten met betrekking tot de website, waaronder de rechten op de afbeeldingen, teksten, foto’s, vormgeving en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, software, software, merken (inclusief domeinnamen), formates en overige materialen, berusten bij Redlips.nl, haar licentiegevers en/of adverteerders. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (adverteerder) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. Redlips.nl is hier geen partij in en speelt hierbij geen rol. Het is niet toegestaan de website op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één of meerdere hardcopy(s).

Artikel 3 Uitsluiting van gebruikers
Redlips.nl behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van verder gebruik van de website indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van Redlips.nl om rechtsmaatregelen tegen u te nemen en een schadevergoeding te eisen.

Artikel 4 Verwijzingen en derden
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of advertentie) naar websites van derden. Redlips.nl heeft geen zeggenschap over deze websites. Redlips.nl is nimmer verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 5 Beveiliging
Redlips.nl spant zich in de website systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik van gegevens en ingevoerde informatie. Hiervoor maakt het gebruik van goed beveiligde servers en backup systemen.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Redlips.nl aangepast worden. Het is daarom belangrijk de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken

 

Back To Top